2.11.2016

Ochrana osobných údajov

Tento dokument stanovujúci zásady ochrany osobných údajov popisuje postupy prijaté spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o, Mlynské nivy 14/B; Twin City C; 821 09 Bratislava (ďalej len “CRIF SK”) ohľadom spracúvania osobných údajov používateľov. Ide o všeobecnú informáciu adresovanú tomu, kto navštívi tieto webové stránky a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“). Pri využívaní niektorých služieb ponúkaných a poskytovaných prostredníctvom tejto webovej stránky užívatelia poskytnú určité informácie, budú vznášať určité požiadavky.

Spracúvanie údajov
Výsledkom prístupu k týmto webovým stránkam môže byť spracúvanie údajov týkajúcich sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických  osôb (ďalej ako „dotknuté osoby“). Správcom údajov je CRIF SK. Osobné údaje môžu byť spracované tiež spracovateľom údajov. Prevádzkovateľom osobných   údajov je spoločnosť CRIF SK. Osobné údaje môžu byť spracované tiež sprostredkovateľom a to spoločnosťou CRIF SpA, via M. Fantin, 1-3, 40131 Bologna, Taliansko (ďalej len “CRIF”), ktorá rovnako ako CRIF SK prijala primerané organizačné a technické opatrenia za účelom zabezpečenia primeranej bezpečnosti osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením týchto údajov.

Postupy pri spracúvaní údajov
Osobné údaje budú spracúvané korektným spôsobom a plne v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov tak, aby sa zabezpečila ochrana údajov a ich dôverný charakter. Údaje budú spracované elektronickými alebo automatizovanými prostriedkami. S údajmi budú pracovať poverené osoby s príslušnými a schopnosťami, poučené o obsahu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Typy spracúvaných údajov
Informačné systémy a softvérové ​​postupy použité pri prevádzkovaní týchto webových stránok získavajú v priebehu svojej bežnej prevádzky určité osobné údaje. Prenos týchto údajov je implicitne daný využitím ICP protokolov. Údaje nie sú zhromažďované s cieľom spájať ich s konkrétnymi subjektmi, avšak už vďaka svojmu charakteru umožňujú identifikovať používateľa prostredníctvom ich spracovania a pridruženia k iným údajom držaným tretími osobami. Táto kategória údajov obsahuje IP adresy, ,,cookies“ a doménové mená počítačov, ktoré používajú používatelia pripájajúci sa k sieti, ďalej potom URI adresy požadovaných zdrojov, časové určenie požiadaviek, použitý postup pri vznášaní požiadaviek a ďalšie parametre vzťahujúce sa k operačnému systému a informačnému prostrediu používateľa. Dobrovoľné zaslanie emailovej adresy používateľa na adresu na webovej stránke má za následok získanie osobných údajov používateľa potrebných na to, aby bolo možné reagovať na požiadavky tohto používateľa. Získavané sú tiež osobné údaje o využívaní webovej stránky, informácie o tom, akú majú stránky návštevnosť, počet prístupov denne, a čas, ktorý používatelia v priemere na každej stránke strávia.

Právny základ a účel spracúvania
Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky, sledovanie a vyhodnocovanie aktivity užívateľa na webovej stránke s cieľom zlepšovania ich funkčnosť.

Príjemcovia
Informácie, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok, môže CRIF SK poskytnúť  ďalším spoločnostiam patriacim do Skupiny CRIF Group, a to spoločnosti CRIF S.P.A., CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, so sídlom Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, a ďalej tretím stranám, ako sú dodávatelia, alebo iné subjekty, ktoré zaisťujú služby (či produkty) vyžiadané zo strany používateľa. Týmto spoločnostiam môžeme taktiež poskytnúť úhrnné štatistiky o návštevníkoch, o transakciách, alebo iných aktivitách na webových stránkach. Informácie o používateľoch je možné sprístupniť i ďalším subjektom, pokiaľ to ukladá príslušný právny predpis alebo je to nevyhnutné pre ochranu práv a právom chránených záujmov členov Skupiny GRIF Group.

Tretie spoločnosti, ktoré na tejto webovej stránke poskytujú ďalšie služby, inzerujú či na ňu majú svoj odkaz, môžu na svojich stránkach používať “cookies” alebo o používateľoch zhromažďovať informácie iným spôsobom. CRIF SK nemá kontrolu nad zhromažďovaním informácii zo strany týchto spoločností ani nad tým, akým spôsobom ich ďalej využívajú. V prípade otázok týkajúcich sa tohoto spracúvania údajov, je treba sa obrátiť priamo na prevádzkovateľa daných stránok.

Dotknuté osoby
Používatelia webových stránok CRIF SK.

Lehoty uloženia osobných údajov
Po dobu platnosti cookies, alebo ich odstránenia (vymazania) užívateľom, ostatné údaje po dobu poskytovania služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky

Práva používateľa
Používateľ má právo od CRIF SK  vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov,
 3. kategórie osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu osobných údajov,
 5. vymazanie osobných údajov:
  • ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • ktorých spracovanie bolo vykonané nezákonne,
  • ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,
 6. obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 7. uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Používateľ má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail: dpo.sk@crif.com.


Cookies

Cookie je textový reťazec informácií odosielaný webovým serverom (napríklad internetovou stránkou) do internetového prehliadača používateľa, kde sa cookie automaticky uloží do počítača používateľa a automaticky sa bude odosielať späť na server pri každom zobrazení danej stránky. Každý súbor cookie obsahuje rôzne údaje, ako je napríklad názov serveru, odkiaľ pochádza, číselný identifikátor a pod.

Cookies sa nepoužívajú na prenos osobných informácií. Užitie cookies relácií, ktoré nie sú trvalo ukladané v počítači používateľa a ktoré po vypnutí prehliadača zmiznú, je striktne obmedzené na prenos identifikačných kódov relácie, ktoré obsahujú náhodné čísla generované serverom, potrebné k bezpečnej navigáciu na webovej stránke. Používanie týchto cookies relácií tak znemožňuje použitiu iných informačných technológií, ktoré by mohli predstavovať potenciálne ohrozenie dôverného charakteru navigácie. Neumožňujú získanie osobných informácií, s ktorých pomocou by bolo možné identifikovať používateľa.

Každý internetový prehliadač umožňuje obmedzenie a vymazanie týchto súborov (viac informácií viď časť tohoto informačného oznámenia nižšie nazvanú ,,Ako povoliť, zakázať alebo zmazať súbory cookie“). Majte však na pamäti, že zakázanie alebo zmazanie súborov cookie môže brániť optimálnemu užívaniu niektorých častí stránok alebo znemožniť užívanie služieb vyžadujúcich overenie identity.

Typy súborov cookie používaných spoločnosťou CRIF SK
Táto internetová stránka používa nasledovné kategórie súborov cookie:

 • Technické súbory cookie: technické súbory cookie sú súbory, ktoré sa používajú výhradne pre účely zasielania oznámení v elektronickej komunikačnej sieti alebo v rozsahu nevyhnutne potrebnom k tomu, aby mohol poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti poskytnúť službu, ktorú si výslovne vyžiadal odberateľ alebo používateľ. Tieto súbory možno rozdeliť na: súbory cookie pre navigáciu a relácie, ktoré zabezpečujú bežnú navigáciu a používanie internetovej stránky, analytické súbory cookie, ktoré používa priamo správca internetovej stránky za účelom získania súhrnných informácií o počte používateľov a spôsobu, akým stránku navštevujú, a funkčné súbory cookie, ktoré používateľovi umožňujú navigovať na základe rady vybraných kritérií s cieľom vylepšiť poskytované služby.
 • Profilové súbory cookie: slúžia ku sledovaniu navigácie používateľa v sieti a k vytváraniu profilov záujmov, zvykov alebo volieb používateľov. Na základe týchto súborov cookie je možné do počítača používateľa posielať reklamné oznámenia podľa jeho zvolených preferencií.

Ako povoliť, zakázať alebo zmazať súbory cookie
Používaním tohoto webu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača súhlasíte s prijímaním súborov cookie. Tieto súbory možno obmedziť alebo zablokovať v nastavení prehliadača. Ak chcete, aby internetové stránky do vášho počítača určité súbory cookie neukladali, nastavte prehliadač tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo len súbory cookie tretích strán. Môžete tiež zmazať všetky súbory cookie, ktoré už v systéme sú. Zdôrazňujeme, že je potrebné nastavenie zmeniť pre každý prehliadač a počítač osobitne. Ak ukladanie súborov cookie zablokujete, nemôžeme zaručiť správne fungovanie internetovej stránky. Niektoré funkcie môžu byť nedostupné a prehliadanie určitých stránok už nemusí byť možné.